Diarre“sjukdommar

Det finns inte så mycket skrivet eller forskat på området. En del veterinär-medicinska articklar har jag dock fått tag i. Bland annat har Mark A. Grobner, verksam vid Oregon State University,Rabbit Research Center, Corvallis gjort en sammanställning 1982 av befintliga publikationer.Han fastslår att ännu återstår mycket forskning, då de flesta diarre“-sjukdommar på kanin beror på en kombination av olika orsaker.

Studiematerialet har varit större kaningårdar med produktionsupp-födning samt anläggningar som håller försöksdjur. På sådana ställen har man mycket väl kontrollerade förhållanden och extremt god hygien. Djuren står oftast under regelbunden veterinär-kontroll.

En del av de faktorer som visar sig vara utlösande komponenter till diarre“sjukdommar är följande:

Stress

Väderförändringar

Häftiga temperaturförändringar

Fiberkoncentrationen i fodret

Häftiga foderbyten

Protozoer (encelliga djur) i tarmkanalen

Bakterieinfektioner

Virusinfektioner

Vitaminbrist

Mineralbrist

Att fördjupa sig i alla dessa rubriker skulle medföra en artikel tjock som en bok. Därför tänker jag i stället inskränka mig till att ge råd om åtgärder och behandling vid utbruten diarre“ i kaningården.

Själva dödsorsaken vid diarre“är nästan alltid uttorkning. Samt förgiftning av de gifter som de sjukdomsframkallande bakterierna bildar.

Kaninen har hög ämnesomsättning och klarar vätskebrist dåligt Vätskebristen uppstår mycket snabbt, dels genom själva diarre“flödet dels p.g.a att den inflammerade tarmen snabbt mister sin förmåga att ta upp vatten ur tarminnehållet.

Veterinär Christina Westerholm, verksam i Helsingfors, har tillhandahållit en artickel, där man konstaterar att järnbrist kan leda till att elakartade E-coli stammar (tarmbakterier) börjar producera ett endotoxin (SLT). Detta gift förstör tarmluddet och därmed tarmens förmåga att ta upp vatten samt rubbar NaCl-balangsen.

 

Åtgärd 1 Vätsketillförsel:

Viktigast av allt är omedelbar vätsketillförsel. Bäst är att sätta dropp med saltlösning intravenöst, något som tyvärr endast veterinär klarar. Spruta steril saltlösning under huden i stora mängder, är också något som främst veterinären har erfarenhet av och utrustning till. Något vi alla klarar är att omedelbart tillföra vätska i munnen i små mängder men så ofta som möjligt. Vätskan bör bestå av socker/salt lösning (1 tsk druvsocker + ½ kryddmått salt per dl vatten) eftersom kaninen snabbt får brist på detta. Bristen leder i sin tur till osmotisk obalans i cellerna, ämnesomsättningen rubbas.

På apoteket finns "Sempers vätske-ersättning". Bör finnas hemma i husapoteket, för när kaniner får diarre“ är det bråttom. Vätskerersättningen innehåller alla salter + en del näringsämnen som behövs. Lös pulvret i vatten och spruta in i munnen. Någon ml varje kvart hellst dygnet runt. Det är viktigt att man löser upp pulvret i den mängd vatten som är angiven på förpackningen, annars blir inte saltlösningen i rätt koncentration.

På apoteket finns också "Kol-suspention" vilket är uppslammat aktivt kol. Det aktiva kolet har förmåga att suga till sig skadliga ämnen och gifter som alstras av bakterierna. Så mycket som möjligt av kolsuspentionen sprutas in i munnen med hjälp av en pipett.

 

Åtgärd 2 Tillförsel av nyttiga bakterier:

Beror diarre“n på överproduktion av skadliga bakterier; Clostridium, Proteus, Bacteroides, Salmonella och Escherichia coli (E-coli) är de varianter man finner vid obduktion. Då gäller det att försöka konkurrera ut dessa med "nyttiga och snälla" bakterier.

En väl beprövad metod (av framför allt hästfolk) är yoghurt-tillförsel i riklig mängd. Vid Umeå Universitet har Eva Grahn utarbetet en speciell filmjölk som innehåller stora mängder av lactokockus lactis + lite lactokockus cremoris-bakterier. Det har med laboratorieförsök visat sig att bakterierna i filen hämmar eller dödar bakterier som normalt inte skall finnas i tarmen. Däremot fungerar den inte på virus. Filen säljes under namnet "Häsofil".

Lantmännen saluför "Bakterie Balans". Det innehåller Lactobacillus bulgari-cus + streptococcus termo-philus och streptococcus faecium.

Det är ett pulver som blandas med vatten och tillföres antingen maten eller som vätska. Bakteriebalans ges också till hästar och kalvar men användes nog mest av svinuppfödare som har problem med diarre“på småkultingar.

Hos svin är det ofta E-coli infektioner som är boven i dramat med bland annat stress som bidragande orsak.

 

Åtgärd 3 Öka fibermängden:

Ta bort allt foder utom hö. Höet bör vara av god kvalite, smakligt doftande så kaninen frestas att äta. Var inte orolig för någon dags svält, det klarar de bra. Alla grönsaker och "godis" är absolut förbjudna.

 

Åtgärd 4 Tillför värme:

Eftersom ämnesomsättningen fort störs av vätskebristen får kaninen svårt att alstra värme. De får snabbt undertemperatur, vilket ytterligare bromsar ämnesomsättningen och blodgenomströmningen.

Ta in dem i värmen, sätt dem under en skrivbordslampa eller annan lättillgänglig värmekälla.

 

Åtgärd 5 Tillför antibiotika:

Om diarre“n är förorsakad av protozoangrepp (exempelvis coccidios) eller bakterier hjälper antibiotika.

Borgal är ett bredspektrikt antibiotika verksamt mot både gramnegativa och grampositiva bakterier. Det har stor effekt på tarminfektioner förorsakade av E-coli bakterier. Användes ofta av grisuppfödare. Borgal skall injeceras under huden med 0,3 ml per 5 kg kroppsvikt och dag. Jag har dock prövat att ge det i munnen i stället. Därför ökat doceringen till 1 ml per 5 kg kroppsvikt och dag. Det har god effekt.

Esbetre är ett sulfapreparat verksamt mot coccidios och en del bakterier. Esbetre är ett pulver som löses i dricksvattnet 1 g / 1 liter vatten i minst tre dagar.

Åtgärd 6 Decinficera, isolera:

Isolera omedelbart sjuka djur.

Decinficera allt som varit i kontakt med det sjuka djuret. Som decinfektionsmedel mot virus duger bara olika klor-, brom-, jod- föreningar. Exempelvis Jodopax eller kloramin. Numera finns även Virkon som är effektivt mot virus.

Mata och sköt först alla friska kaniner i kaningården, ta sedan hand om de diarre“sjuka. Använd gärna engångshandskar. Tvätta händerna noga efter beröring med de sjuka djuren.

Åtgärd 7 Obduktion:

Börjar det dö kaniner, vuxna eller ungar i diarre“gäller det att ta reda på orsaken. Det kan absolut INTE anses som normalt spill.

Det enda sättet att få ett ordentligt svar är genom obduktion av det döda djuret.

Man skickar det till:

Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Obduktion Box 7073

75007 Uppsala.

Kostnaden är mellan 500:- och 1200:- beroende på hur omfattande undersökning man gör. Pengar man har igen genom att kunna sätta in rätt behandling och därmed rädda resten av kaninerna i kaningården.

 

Åtgärd 8 Genetisk variation:

Vid inavel ökar man antalet likadana gener i arvsmassan. Detta för med sig att djuren får en mer begränsad förmåga att bilda olika antikroppar mot infektioner. Därför blir hårt inavlade djur mer mottagliga mot sjukdommar. Märker man en ökad sjukdomsfrekvens i kaningården är det dags för så kallad "blodsförnyelse". Den egna avelsstammen behöver påspädning av nya, friska gener från andra avelsstammar. Ju mindre nära släktskapet är dessto större chans att de nya generna är så annorlunda som möjligt.

 

Förebyggande åtgärder

Att hålla god hygien i kaningården är en självklarhet.

Fodra kaninerna med näringsrikt foder av god kvalite.

Tillse att mineral och vitaminbehovet är tillgodosett.

Använd endast friskt doftande hö. Hö som skördas maskinellt, buntas i hårt packade balar och skulltorkas snabbt har oftare betydande halter av mögelsporer än löstorkat hö som förvaras i löst packade balar. Mögelsporer kan vara ytterst giftiga.

Vänj försiktigt över kaninen på nya foder.

När kaninen utsätts för stress ex. utställningar är det fördelaktigt att ge extra tillsats av vitaminer samt minska på den normala fodermängden.

 

Vaccination

Vid obduktion av kaniner som dött i diarre“ har man i en del fall hittat virus. Man har också lyckats identifiera dessa som Adenovirus, Rotavirus och Parvovirus. Man har utomlands 1980 gjort försök med vaccination av kaniner mot Rotavirus. Efter tre veckor placerades de vaccinerade djuren i en besättning smittad av detta virus. Inom en vecka hade alla de vaccinerade kaninerna dött. 1980 hade man alltså inget effektivt vaccin mot detta virus. Hur det är idag är mer än jag vet.

När det gäller diarre“ förorsakad av antibiotikarecistenta e-coli-bakterier finns det numera ett vaccin som normalt används vid grisuppfödning. Det heter Porcovac och är receptbelagt Flera av oss kaninuppfödare har testat detta vaccin på våra kaniner och fått goda resultat. Man vaccinerar kaninhonan ca två veckor före parning. Ungar från ca 8 veckors ålder kan också vaccineras.Vaccinationsskydd varar i ca 1 år.

Som avslutning skulle jag vilja råda er, behandla alltid en misstänkt sjuk kanin så snabbt som möjligt. Skall man ha en chans att rädda dem är det bråttom.

Ge inte upp, hoppet är inte ute förän kaninen är död.

Birgit Lundberg